Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

 

05-12-2017 r.

 

 

 

 

12-01-2017 r.

06-12-2016 r.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do połowy czerwca 2017 roku w Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, ser żółty, mleko UHT, fasola biała, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

 

14-03-2016 r.

Program "Rodzina 500+” w Gminie Szczucin

W Gminie Szczucin realizatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski można składać na kilka sposobów: osobiście w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczucin (ul. Wolności 3, sala narad-parter), wysłać go pocztą lub internetowo przy pomocy bankowości elektronicznej, przez portal empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS (pue.zus.pl) oraz platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

Świadczenie wychowawcze wynosić będzie 500 zł. jest to kwota netto, od której nie będą odprowadzane podatki.

Co zrobić, żeby otrzymać świadczenie wychowawcze?

Żeby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek – w sposób opisany powyżej. Do złożenia wniosku online potrzebny będzie tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką w kasie Banku Spółdzielcze w Szczucinie.

Świadczenia na drugie i kolejne dziecko będą przysługiwać niezależnie od dochodów rodziny. W przypadku pierwszego dziecka 500 zł otrzymają tylko te rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto lub 1200 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością (podstawą ustalania prawa do świadczenia jest dochód osiągnięty w 2014 r.). Osoby starające się o świadczenie na pierwsze dziecko będą zatem musiały udokumentować swój dochód dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenia.

Wypełniając wniosek należy podać dane osoby ubiegającej się o świadczenie, dane drugiego rodzica oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami, jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia – do pobrania ze strony http://www.gops-szczucin.cba.pl

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać od 1 kwietnia. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy trwania programu (do 30 czerwca br.), rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, jednak w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane już od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
Świadczenie będzie przyznawane na rok i co do zasady okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku. Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane już od 1 sierpnia danego roku. Dłuższy będzie jedynie pierwszy okres - rozpocznie się 1 kwietnia br. i trwać będzie do 30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w tym roku, kiedy program wejdzie w życie.

Kto otrzyma świadczenie?

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą:

  • rodzice,
  • opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka.

Wsparcie dostanie każda rodzina, bez względu na stan cywilny rodziców: zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w związkach nieformalnych.

Świadczenie na dzieci adoptowane przysługiwać będzie na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci biologicznych.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli w rodzinie tylko jedno dziecko ma poniżej 18 lat, świadczenie zależne będzie od dochodu, czyli rodzina taka będzie traktowana jak rodzina z jednym dzieckiem.

Pozostałe dzieci do 25. roku życia, które pozostają na utrzymaniu rodziców, będą uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Przy obliczaniu dochodu rodziny brane pod uwagę będą także te dzieci, które ukończyły 25. rok życia, ale legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i przysługuje im w związku z tym świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Kontrola wydatkowania przyznanych środków

Co do zasady nie planuje się kontroli, na co wydawane będą pieniądze z programu "Rodzina 500+", jednak ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu świadczeń. Analogicznie jak w przypadku świadczeń rodzinnych, w razie sygnałów o wydawaniu środków niezgodnie z przeznaczeniem, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy. Jeśli w trakcie przeprowadzania rodzinnego wywiadu zostanie ustalone, że jest taka konieczność, będzie można zamienić gotówkę na pomoc rzeczową lub w formie opłacania usług.

Program "Rodzina 500+" a inne systemy wsparcia rodzin

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia rodziny.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać w gminie w której zamieszkuje rodzina. W przypadku gdy co najmniej jeden z członków rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ realizujący program przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa.

Więcej informacji pod telefonem 14 64 43 120 lub osobiście w pokoju 20, 21 II piętro Urzędu Miasta.

Robert Rajtar

Kierownik MGOPS


22-01-2016 r.

POBIERZ WNIOSEK

 

 

27-08-2015 r.

Turnusy opiekuńcze dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, pozostających pod opieką własnych rodzin lub innych osób.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie zaprasza osoby zainteresowane do składania deklaracji uczestnictwa w program opieki krótkoterminowej nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji pn.: „Wsparcie rodzin i opiekunów długotrwale zajmujących się osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność i wymagających stałej opieki, mające na celu odciążenie ich w codziennych obowiązkach poprzez zapewnienie podopiecznym okresowego pobytu w ośrodkach wsparcia lub podobnych placówkach świadczących usługi opiekuńcze”.

Realizacja zadania polega na organizacji dwutygodniowych turnusów opiekuńczych wyłącznie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, pozostających pod opieką własnych rodzin. Turnus będzie trwał nieprzerwanie przez okres 2 tygodni.

W turnusach opiekuńczych uczestniczyć będą wyłącznie osoby, które uzyskają z ośrodka pomocy społecznej, dofinansowanie do pobytu na turnusie opiekuńczym w postaci:

  • zasiłku celowego – dotyczy osób albo rodzin o dochodach nieprzekraczających kryterium dochodowego,
  • specjalnego zasiłku celowego – dotyczy osób albo rodzin o dochodach przekraczających kryterium dochodowe

Przewidywany koszt turnusu opiekuńczego wyniesie 1400-1500 zł.

Dofinansowanie pobytu jednej osoby na dwutygodniowym turnusie opiekuńczym realizowane będzie w następujący sposób: maksymalnie 50% kosztów turnusu opiekuńczego (nie więcej niż 750 zł) może zostać dofinansowanych z budżetu Wojewody Małopolskiego, a pozostała część kosztów z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Koszty związane z dojazdem do ośrodka, w którym zorganizowane będą turnusy opiekuńcze oraz koszty powrotu do domu, uczestnicy zadania pokrywają we własnym zakresie.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w turnusie proszę o składanie deklaracji uczestnictwa w turnusie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczucinie w terminie do 15 września 2015 r.

 

05-05-2015

Trwa nabór do projektu „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+

Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin informuje o możliwości wsparcia finansowego dla rodzin wielodzietnych z trójką i więcej dzieci na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Zarząd Województwa Małopolskiego realizuje projekt "Pierwszy dzwonek" polegający na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania szans edukacyjnych. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, uczących się w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, spełniających kryteria określone w regulaminie projektu. Rodzina wielodzietna 3+ to rodzina składająca się z rodziców lub rodzica /opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub pozostających na utrzymaniu rodziców/ opiekunów prawnych dzieci do 24 roku życia uczących się lub studiujących i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.

Planowane wsparcie udzielane będzie jednorazowo w kwocie do 150 zł na ucznia.

Warunkiem przyznania wsparcia jest złożenie przez wnioskodawcę poprawnie wypełnionej deklaracji oraz spełnienie kryteriów określonych regulaminem projektu.

Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu projektu "Pierwszy dzwonek".

PROCEDURA SKŁADANIA DEKLARACJI PRZEZ MIESZAŃCÓW GMINY SZCZUCIN

  1. Niezależnie od liczby uczniów z danej rodziny wielodzietnej 3+, rodzic/opiekun prawny składa jedną deklarację.
  2. Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie.
  3. Miejsce składania deklaracji: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Szczucinie
  4. TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI: DO 12 maja 2015 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie zobowiązany jest do oceny formalnej złożonych deklaracji oraz weryfikacji oświadczeń wnioskodawców o spełnieniu kryteriów do udzielenia wsparcia.

Kontakt w przypadku pytań: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie pokój 22, 23, 26 lub telefonicznie 14 64 43 122, 123, 126

ZAŁĄCZNIKI

- regulamin projektu „Pierwszy dzwonek”

- Załącznik Nr 1 do Regulaminu

- Załącznik Nr 5 do Regulaminu

 

 

03-02-2015

POBIERZ WNIOSEK

 

18-02-2014

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.” W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się po poradę w dniach 24 lutego – 1 marca 2014 r.

W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza.

Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i jest związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce ten dzień jest również ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517). 

Podstawowym celem Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie powiatu dąbrowskiego

  Na terenie powiatu dąbrowskiego w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym włączyli się: Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej, Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej i Punkt Interwencji Kryzysowej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram, zaplanowanych na przyszły tydzień dyżurów, podczas których osoby pokrzywdzone będą mogły skorzystać z bezpłatnego specjalistycznego poradnictwa, dotyczącego głównie praw pokrzywdzonych i możliwości ich realizacji w konkretnych przypadkach:

Miejsce

Data dyżuru

Porad udzielają:

Siedziba Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Wyszyńskiego 2,

33-200 Dąbrowa Tarnowska

od poniedziałku 24 lutego 2014 r. do piątku 28 lutego 2014 r.w godzinach od 9:00 do 15:00


dyżurni prokuratorzy i asesorzy

Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Berka Joselewicza 4,

33-200 Dąbrowa Tarnowska


od poniedziałku 24 lutego 2014 r. do piątku 28 lutego 2014 r.

w godzinach od 10.00 do 18.00


wyznaczeni policjanci KPP w Dąbrowie Tarnowskiej

w sobotę 1 marca br.

w godzinach od 10:00 do 13:00.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Berka Joselewicza 5,

33-200 Dąbrowa Tarnowska


24 lutego 2014 r. (poniedziałek)od 8:00 do16:00


pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej

25 lutego – 28 lutego 2014 r.

(wtorek – piątek)od 7:30 do 15:30

Punkt Interwencji Kryzysowej

ul. Piłsudskiego 54,

33-200 Dąbrowa Tarnowska.


25.02.2014 r. (wtorek) godz. 8.00-11.00

psycholog

26.02.2014 (środa) godz. 16.00-18.00

specjalista pracy socjalnej

27.02.2014 (czwartek) godz. 16.00-19.00

prawnikMinisterstwo Sprawiedliwości informuje także o dyżurujących i jednocześnie koordynujących obchody tegorocznego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Lista Ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

Na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl znajdują się także informacje o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem, „Informator dla pokrzywdzonego”, baza danych o instytucjach
i organizacjach pozarządowych udzielających ofiarom przestępstw wsparcia psychologicznego i informacji prawnej, z podziałem na województwa.

Na stronie tej można również uzyskać informacje na temat kategorii przestępstw (przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu – nieumyślne spowodowanie śmierci, zabójstwo, bójka i pobicie, uszkodzenie ciała; przestępstwa przeciwko wolności – stalking, pozbawienie wolności, groźba karalna, handel ludźmi; przestępstwa seksualne – zgwałcenie, nadużycie zależności, obcowanie z małoletnim, kazirodztwo; przeciwko rodzinie i opiece – porzucenie, uprowadzenie, zatrzymanie, znęcanie się, uchylanie się od alimentów; przemoc domowa – fizyczna, psychiczna, materialna; przestępstwa przeciwko mieniu – oszustwo, uszkodzenie mienia, przestępstwa rozbójnicze, kradzież, przywłaszczenie). Można tu również pobrać wzory dokumentów mogących być pomocnymi przy dochodzeniu swoich praw.

Podstawowym założeniem jest, aby strona służyła przede wszystkim społeczeństwu, w tym osobom pokrzywdzonym przestępstwem, a nie profesjonalistom. Dlatego też umieszczane na niej informacje przekazane są prostym, komunikatywnym językiem, zrozumiałym dla wszystkich, którzy nie mają prawniczego przygotowania.

10-04-2013

05-02-2013


CZYTAJ WIĘCEJ